مثل امشبی که خواب می آید و نمی برد
در سکوت حنجره مرغی
فریاد ش را پرواز می دهد و نمی خواند
هزار چشم پر از خواب
هزار چشم پر از بیداری
خیره اند به هم و
هیچکس کنار کسی نیست.


مثل امشبی که خواب
می آید و نمی برد
شاید !!!
مسیح عشق بیاید.......

/ 0 نظر / 13 بازدید