به تو می اندیشم
کفش ها , تا پاها می دوند
کوچه
پلکهای دخترانه اش را می شاید
صف.................................. " اما "" ها را نشانم می دهد
مسدود و پریشان
بر می گردم
تا سپیدی دخترانه ام
تا بن بست
می نویسمت
تا تمام شوی !

/ 0 نظر / 14 بازدید